*ST澄星融资融券

时间 融资买入 融资余额
2021-04-300万20557.37万
2021-04-2995.38万21044.68万
2021-04-28105.55万21284.76万
2021-04-27225.14万21477.83万
2021-04-26246.72万21770.15万
2021-04-23398.74万21777.24万
2021-04-22216.98万22706.6万
2021-04-21179.45万22754.25万
2021-04-20160.83万22777.28万
2021-04-19206.09万22949.46万

*ST澄星高管持股变动

时间 高管 变动人 变动数

*ST澄星股东人数

*ST澄星实控人

*ST澄星股东持股变动

*ST澄星十大股东

江阴澄星实业集团有限公司17082.67万股

2021-06-30

未变 25.78%

持仓历史

江阴汉盈投资有限公司10610.79万股

2021-06-30

未变 16.01%

持仓历史

吴海燕1552.16万股

2021-06-30

减持 2.34%

持仓历史

张秀367.48万股

2021-06-30

减持 0.55%

持仓历史

陈欣212.66万股

2021-06-30

新进 0.32%

持仓历史

谈翼鹏197.00万股

2021-06-30

减持 0.3%

持仓历史

饶张义194.93万股

2021-06-30

未变 0.29%

持仓历史

许惠丰190.00万股

2021-06-30

新进 0.29%

持仓历史

杜雷159.70万股

2021-06-30

未变 0.24%

持仓历史

张广发154.57万股

2021-06-30

减持 0.23%

持仓历史

*ST澄星十大股东总持仓比变化

*ST澄星基金持股

*ST澄星基金占流通股总比例变化

时间 持股基金数 基金占流通股总比例
2021-06-3031125.17%
2021-03-317416.14%
2020-12-3132719.93%
2020-09-309712.41%
2020-06-3024113.35%
2020-03-31121.95%
2019-12-311815.08%